Notice the Difference!
 1. Algemeen

Alle rechtsverhoudingen tussen:

 • Learnleadlive CommV, met maatschappelijke zetel te Bollestraat 76, 3090 Overijse, BTW- en ondernemingsnummer 0713.972.260, RPR Brussel (Nederlandse rechtbank); en/of*
 • NTLP Consulting CommV, met maatschappelijke zetel te Over de Beek 49, 1840 Londerzeel, ondernemingsnummer 0883.430.072, RPR Brussel (Nederlandse rechtbank),

hierna genoemd ‘Notice the Difference!

en de opdrachtgever worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

Notice the Difference! is het samenwerkingsverband waaronder LearnLeadLive CommV en NTLP Consulting CommV gezamenlijk diensten leveren. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door NTLP Consulting CommV en LearnLeadLive CommV afzonderlijk, alsook  voor diensten die zij onder het samenwerkingsverband Notice the Difference! uitvoeren.

Meer informatie kan gevonden/bekomen worden op de website van Notice the Difference! www.noticethedifference.be, of via het volgende e-mailadres: info@noticethedifference.be.  

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel tegenstelbaar aan Notice the Difference! indien zij deze voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Deze algemene voorwaarden worden bij iedere offerte gevoegd. In geval van conflict tussen de bepalingen van de offerte en de bepalingen van de algemene voorwaarden hebben de bepalingen van de offerte voorrang. Partijen erkennen deze bepalingen grondig onderhandeld te hebben, met een evenwichtige overeenkomst als resultaat. Voor zover de opdrachtgever algemene voorwaarden voor zijn dienstverleners heeft, worden zij integraal uitgesloten, ook als deze later aan Notice the Difference! zouden worden bezorgd.

Notice the Difference! behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde versie zal pas op reeds lopende overeenkomsten van toepassing worden voor zover deze nieuwe voorwaarden uitdrukkelijk door de opdrachtgever worden aanvaard.

 1. Offerte

Een offerte van Notice the Difference! is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij Notice the Difference! en is slechts geldig ten aanzien van de onderneming/persoon/personen aan wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van dertig (30) dagen na datum van de offerte. Notice the Difference! heeft vóór de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever het recht om fouten in een offerte recht te zetten of de offerte in te trekken. De offerte is gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt.

Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. Bij opmaak van deze nieuwe offerte zullen prijzen opgenomen worden die gelden op het moment van het opmaken van deze nieuwe offerte.

Kennelijke fouten in de offerte binden Notice the Difference! niet. Indien de opdrachtgever vragen heeft over het aanbod of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie is het aangewezen dat de opdrachtgever steeds voorafgaand aan de bevestiging van de offerte contact opneemt met Notice the Difference!.

Offertes omvatten enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk en zeker ingevolge een wijziging van de opdracht door de opdrachtgever.

De aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte is onherroepelijk, dit uiteraard behoudens de opties tot beëindiging van deze overeenkomst overeenkomstig deze algemene voorwaarden of de wet.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen

Een overeenkomst komt pas tot stand na ontvangst van de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.

Eventuele door de opdrachtgever of Notice the Difference! gevraagde aanvullingen of andere wijzigingen van de opdracht zijn eveneens pas geldig na schriftelijke voorafgaandelijke aanvaarding hiervan door Notice the Difference!. Deze wijzigingen kunnen uiteraard ook een invloed hebben op het kostenplaatje.

Door zijn aanvaarding erkent de opdrachtgever volledig geïnformeerd te zijn over alle aspecten van de diensten.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Notice the Difference! verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, in het bijzonder om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Notice the Difference! verwijst dienaangaande naar haar privacybeleid, dewelke steeds via de website van Notice the Difference! kan worden geconsulteerd. Het privacybeleid kan ook steeds op eerste verzoek worden bekomen.

Wanneer de opdrachtgever persoonsgegevens doorgeeft aan Notice the Difference!, zorgt zij ervoor dat deze persoonsgegevens rechtmatig worden doorgegeven.

De opdrachtgever-onderneming geeft aan Notice the Difference! de toestemming om diens handelsnaam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten zoals op haar website of in brochures voor prospects.

 1. Uitvoering van de diensten


Uitvoering algemeen

Duur/datum en plaats van uitvoering is zoals aangegeven in de offerte. Uitvoeringstermijnen zijn evenwel steeds indicatief, tenzij anders aangegeven in de offerte.  Wij spannen ons evenwel steeds in om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren.

Uitvoering als zelfstandig dienstverlener

Notice the Difference! verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen en met de vereiste zorg uit te voeren. Het betreft een middelenverbintenis. Partijen zijn geen exclusiviteit overeengekomen. Als zelfstandig dienstverlener is Notice the Difference! volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. Notice the Difference! zal haar eigen infrastructuur en materialen gebruiken, tenzij anders overeengekomen.

Notice the Difference! is geen werknemer van de opdrachtgever, maar Notice the Difference! zal de algemene richtlijnen en strategische beslissingen genomen door de opdrachtgever respecteren. Wij voeren de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uit. Uiteraard overleggen wij met de opdrachtgever over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

Alle documenten, briefwisseling en onderhandelingen gevoerd tussen Notice the Difference! en de opdrachtgever, dienen aanzien te worden als een onontbeerlijk instrument om hen toe te laten de werkzaamheden overeenkomstig de overeenkomst uit te voeren en niet als de uitdrukking van enigerlei gezagsverhouding tussen Notice the Difference! en de opdrachtgever.

Geen van beide partijen verkrijgt op grond van de overeenkomst enig recht, enige macht of bevoegdheid om op te treden als werknemer, agent of vertegenwoordiger van de andere partij, voor welke doeleinden dan ook of om de andere partij te verbinden op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij.

Annulering

Tenzij anders overeengekomen in de offerte, kan de opdrachtgever de teams-, opleidings-en adviesopdrachten tot vier (4) weken vóór de datum van uitvoering van de opdracht schriftelijk annuleren, mits vergoeding voor de reeds geleverde prestaties. In geval van annulering vier (4) tot twee (2) weken voor de vastgelegde datum zijn de reeds geleverde prestaties te met een minimum van  50% van het vooropgestelde bedrag. In geval van een annulering van twee (2) weken of minder voor de vastgelegde opdracht is steeds 100% van de vooropgestelde vergoeding verschuldigd. Ook de gemaakte en nog te maken kosten (zoals voor reeds bestelde of aangekochte materialen) voortvloeiende uit verplichtingen die Notice the Difference! reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht worden steeds integraal doorgerekend.

Gereserveerde data van individuele sessies zullen voor 50% gefactureerd worden indien ze tussen de zeven (7) en twee (2) dagen op voorhand geannuleerd worden. Ingeval van annulering binnen de 48u voor aanvang van de geplande sessie zal deze voor 100 % gefactureerd worden. De gemaakte en nog te maken kosten (zoals voor reeds bestelde of aangekochte materialen, huur lokalen) voortvloeiende uit verplichtingen die Notice the Difference! reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht worden ook steeds integraal doorgerekend.

Bij verschuiven/uitstel door de opdrachtgever van een teams-, opleidings-, coachings- of adviesopdracht gelden dezelfde annuleringsbepalingen en kosten van zodra de nieuwe datum van uitvoering later dan drie (3) maanden na de oorspronkelijk vooropgestelde datum valt.Dit alles onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

Samenwerking met derden

Notice the Difference! kan een beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van de overeenkomst zonder dat een voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtgever nodig is.

Wanneer Notice the Difference! een derde partij aanraadt, gaat de opdrachtgever een rechtstreekse overeenkomst aan met deze derde partij. Het is alsdan aan de opdrachtgever om de voorgestelde partij te bevragen en uiteraard staat het de opdrachtgever nog steeds vrij om met een andere partij in zee te gaan.

Klachten

De opdrachtgever zal Notice the Difference! tijdig de nodige feedback geven en haar onverwijld op de hoogte brengen van moeilijkheden of bezwaren, dit in ieder geval binnen de zeven (7) dagen nadat opdrachtgever de prestaties van Notice the Difference! heeft kunnen evalueren.

De opdrachtgever moet Notice the Difference! in ieder geval de kans geven om de problemen te onderzoeken en mag geenszins handelingen stellen die dit zouden kunnen verhinderen.

Het indienen van klachten heeft evenwel geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichting.

 1. Vertrouwelijkheid

Notice the Difference! respecteert de principiële vertrouwelijkheid van de opdracht en Notice the Difference! zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van haar contractuele verplichtingen. Wanneer Notice the Difference! voor de uitvoering van een opdracht beroep doet op onderaannemers, worden onderaannemers ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. Omgekeerd aanvaardt ook de opdrachtgever de vertrouwelijkheid van deze overeenkomst en opdracht te respecteren. Partijen kunnen desgewenst een aparte vertrouwelijkheidsovereenkomst aangaan teneinde de wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot vertrouwelijkheid gedetailleerder te bepalen, dewelke voorrang zal hebben.

In geval van individuele coaching gebeurt inhoudelijke rapportage in co-creatie tussen Notice the Difference! en de coachee. Hiernaast gebeurt geen inhoudelijke rapportage naar de opdrachtgever toe door Notice the Difference!.

 1. Medewerking van de opdrachtgever en andere uitvoeringsmodaliteiten

Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht(en) te kunnen garanderen, verwacht Notice the Difference! van de opdrachtgever een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek. Wij moeten kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in afstemming met ons. Notice the Difference! kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de opdrachtgever de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte of onvolledige of te laat bezorgde informatie van de opdrachtgever. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie. Ook is Notice the Difference! alsdan steeds gerechtigd deze overeenkomst/haar prestaties op te schorten.

 1. Meerdere contactpersonen

Indien de opdrachtgever meerdere contactpersonen heeft, is Notice the Difference! gerechtigd op instructie van één van die personen te handelen, tenzij anders overeengekomen.

 1. Onmiddellijke beëindiging

Notice the Difference! behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de samenwerking verhinderen zoals:

– schending door de opdrachtgever van diens verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en/of de offerte of enige andere overeenkomst tussen partijen;

– ingevolge faillissement, overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de opdrachtgever.

De opschorting of ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door Notice the Difference! worden medegedeeld.

De afgesproken vergoeding, alsook de gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit verplichtingen die Notice the Difference! reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht worden integraal doorgerekend. Dit alles onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

De ontbinding van de overeenkomst door Notice the Difference! op basis van voormelde gronden brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen van Notice the Difference! gericht aan ondernemingen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Er worden aan de opdrachtgever geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen. Notice the Difference! zal het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, op alle door haar opgemaakte documenten en materialen, waaronder code, behouden en dit ongeacht of hiervoor aan de opdrachtgever kosten werden in rekening gebracht. De opdrachtgever aanvaardt enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave te verkrijgen, en dit in overeenstemming met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen en bestemmingen.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Notice the Difference! kan niets openbaar worden gemaakt of gebruikt. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Elk werk dat door Notice the Difference! ontwikkeld wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de opdrachtgever of diens door Notice the Difference! aanvaarde klanten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden ingevolge diens toedoen. 

Er mogen van sessies geen video- of geluidsopnames gemaakt worden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van Notice the Difference!.

In geval de opdrachtgever zelf materiaal aanreikt, garandeert de opdrachtgever dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht en dat hij Notice the Difference! hiervoor zal vrijwaren.

Notice the Difference! behoudt zich het recht voor de naar de opdrachtgever doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, en dit zoals nader besproken met de opdrachtgever.

 1. Betaling en facturatie

Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO, excl. btw tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

In de offerte zullen ook eventuele bijkomende kosten vermeld staan zoals verplaatsingskosten, reis- en verblijfkosten, cursusmateriaal en grote oplagen van notities, rapporten. De kosten van derden, die Notice the Difference! ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan de opdrachtgever doorgerekend.

Notice the Difference! behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. De facturen van Notice the Difference! zijn integraal betaalbaar via het rekeningnummer van Notice the Difference! vermeld op de factuur, zonder korting en dit binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum.

Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien Notice the Difference! geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de opdrachtgever. Indien foutieve informatie, doorgegeven door de opdrachtgever, aanleiding geeft tot verbetering en/of creditering en herfacturatie, zullen de administratiekosten hiervoor in rekening gebracht worden à rato van 15 € per document.

Voor elke factuur dat geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend van 1,5 % per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.

Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste.

Onverminderd het voorgaande behoudt Notice the Difference! zich het recht voor zonder ingebrekestelling ten aanzien van ondernemingen een forfaitaire schadevergoeding te vragen van 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van honderd vijftig euro (€ 150,00) en dit onverminderd rechterlijke vordering tot vergoeding voor hoger bewezen schade.

Bovendien brengt de betalingsachterstand de opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn.

 1. Aansprakelijkheid

De verbintenis tot uitvoering van diensten is in hoofde van Notice the Difference! is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

De duur en de kwaliteit van de uitvoering van onze opdracht kan beïnvloed worden door meerdere factoren buiten onze wils-/invloedszone om (bv. kwaliteit van de verkregen informatie, de medewerking die wordt verleend, …). Daarom kan Notice the Difference! geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte studies en verstrekte adviezen.

Notice the Difference! kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor de uitvoering van diensten door derde partijen (niet-onderaannemers).

De aansprakelijkheid van Notice the Difference!, contractueel en extracontractueel, is beperkt tot twee (2) keer de voorziene projectvergoeding. Beide partijen achten dit een redelijke bepaling.

Notice the Difference! zal in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van schade ingevolge een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte voordelen of besparingen, verlies of vernietiging of beschadiging van de gegevens, noch tot het vergoeden van (andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.

De beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van fraude, bedrieglijk opzet of wanneer de vigerende wettelijke bepalingen een dergelijke beperking niet zouden toelaten. 

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van Notice the Difference! in elk geval indien de vordering in rechte niet door de onderneming is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

Indien Notice the Difference! wordt aangesproken ingevolge een fout of nalatigheid van Notice the Difference! en een derde en/of de opdrachtgever, zal Notice the Difference! ten hoogste aangesproken kunnen worden voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Notice the Difference! zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derde en/of de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal Notice the Difference! vrijwaren tegen vorderingen van derden in verband met of voortvloeiende uit de opdracht ingevolge zijn fout.

 1. Overmacht

Bovendien kunnen er zich situaties van force majeure (overmacht) voordoen.

De volgende situaties zullen in ieder geval (niet-limitatieve opsomming) als een force majeure situatie te beschouwen zijn: elektronische panne, natuurrampen, brand, oorlog, files op de Europese wegen, storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen, stakingen, uitsluitingen, arbeidsgeschillen, overheidsmaatregelen in het kader van een epidemie/pandemie, ziekte van de aangeduide uitvoerder van de opdracht.

Wanneer de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst beëindigen mits het sturen van een aangetekende brief met ontvangstbewijs. De tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen normaal worden vergoed.

Voor wat betreft de toepassing van hardship verklaart Notice the Difference! in ieder geval het risico van artikel 5.74, 4° BW niet te hebben genomen.

 1. Slotbepalingen

Geen van de partijen kan de overeenkomst of een deel ervan overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij.

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden (of delen ervan) doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere van toepassing zijnde clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de opdrachtgever en Notice the Difference!, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene voorwaarden.

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen Notice the Difference! en de opdrachtgever.

Alle geschillen tussen Notice the Difference! en de opdrachtgever behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar Notice the Difference! haar maatschappelijke zetel heeft.

Update van 6 september 2023.

Masterclass

Herontdek de Kracht van Teamwerk

Een zelflerende Masterclass voor leiders en HR-Professionals.

Aankomende 31 mei nemen we je mee op een unieke reis naar de kern van effectieve teamdynamiek. Onze speciaal ontworpen masterclass, “Teams On Track“, is jouw sleutel tot het ontgrendelen van het volledige potentieel van jouw team, waardoor je niet alleen de uitdagingen van vandaag aanpakt maar ook een fundament legt voor blijvende verandering.

Ben jij klaar om impact te hebben? Klaar om het verschil te maken?